Izrada elaborata u Zaštiti okoliša

Iz brige prema okolišu kakav ćemo ostaviti budućim generacijama, razvili smo i našu najmlađu djelatnost – odjel zaštite okoliša. Ideja o razvoju ove djelatnosti izrodila se iz poznavanja geoloških i hidro-geoloških karakteristika podzemlja i provedbe istraživanja, u koje smo uspješno implementirali suradnju s ovlaštenim laboratorijima.  S vremenom, ovaj pristup omogućio je razvoj djelatnosti te smo od elaborata nultog stanja s kojima smo počeli naš razvoj došli do toga da danas ponosno možemo reći da smo sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) ishodili suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje slijedećih stručnih poslova zaštite okoliša:

 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obaveza procijene utjecaja na okoliš
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća
 • Izrada procijene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Praćenje stanja okoliša
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

Poslove iz područja zaštite okoliša obavlja tim visoko kvalificiranog stručnog osoblja: diplomirani inženjeri građevinarstva (upisani u Registar Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG)), diplomirani inženjeri geologije sa stručnim ispitom i diplomirani inženjeri rudarstva. Naši voditelji stručnih poslova zaštite okoliša posjeduju internacionalni Master Class certifikat „Land Contamination Risk assesment“.

Dokumentacija i elaborati iz područja zaštite okoliša izrađuju se prema suvremenim pravilima struke, međunarodno priznatim tehnikama, domaćoj i inozemnoj legislativi, zbog čega provodimo kontinuiranu edukaciju kadrova koji pred sebe postavljaju sve veće izazove. Stoga surađujemo  s fakultetima i institucijama iz zemlje i inozemstva. Ujedno, surađujemo sa domaćim i inozemnim laboratorijima ovlaštenim za izradu laboratorijskih analiza sukladno normi ISO 17025.

U okviru naših djelatnosti u mogućnosti smo riješiti svaki izazov te ponuditi kompletnu uslugu rješavanja problema onečišćenih ili potencijalno onečišćenih lokacija:

 • Provedba preliminarne procijene stanja lokacije – ocjena o potrebi provedbe istraživanja
 • Istraživanje u svrhu utvrđivanja rasprostranjenosti onečišćenja (u tlu i podzemnoj vodi)
 • Procjena rizika koje detektirano onečišćenje može uzrokovati u okolišu
 • Definiranje ciljeva i prioriteta sanacije
 • Definiranje metoda sanacije
 • Izrada Programa sanacije
 • Provedba kontrolnih istraživanja
 • Ekološki nadzor nad provedbom sanacije onečišćene lokacije
 • Izrada Programa praćenja stanja lokacije

Ujedno, u okviru ovih radova u mogućnosti smo objediniti ekološki i geotehnički dio projekta te tako dati cjelovito rješenje i jedinstven pristup sanaciji onečišćenja.

Iako nam je najveći izazov  rješavanje problema iz domene industrijskih onečišćenja, naša djelatnost nije usmjerena samo ovom zadatku. Stoga sudjelujemo u izradama Studija utjecaja na okoliš gdje smo stručni suradnici u dijelovima koji se odnose na poglavlja iz domena:

 • Geologije i hidrogeologije
 • Utjecaja planiranog zahvata na podzemne vode
 • Utjecaja planiranog zahvata na površinske vode
 • Izradu elaborata nultog stanja okoliša
 • Izrade prijedloga praćenja kakvoće podzemnih i površinskih voda