Osobna zaštitna oprema

Naručite osobnu zaštitnu opremuOVDJE!

LIFELOCK SMJERNICE ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

 1. Osobna zaštitna oprema (OZO):
 2. oprema projektirana i proizvedena da je pojedinac nosi ili drži u svrhu zaštite od jedne ili više opasnosti za njegovo zdravlje ili sigurnost;
 3. zamjenjive komponente za opremu iz točke (a) koje su bitne za njezinu zaštitnu funkciju;
 4. sustavi za priključivanje za opremu iz točke (a) koje pojedinac ne drži niti nosi, koji su projektirani za priključivanje te opreme na vanjsku napravu ili pouzdano vanjsko sidrište, koji nisu projektirani da budu trajno pričvršćeni i koji ne zahtijevaju pričvršćivanje prije uporabe;

KATEGORIJE OZO-A PREMA RIZIKU

LIFELOCK osobna zaštitna oprema podijeljena je na kategorije rizika od kojeg OZO treba zaštititi korisnike.

Kategorija I. (obuhvaća samo sljedeće minimalne rizike):

 1. površinske mehaničke ozljede;
 2. kontakt sa sredstvima za čišćenje slabog djelovanja ili produljeni dodir s vodom;
 3. dodir s vrućim površinama čija temperatura ne prelazi 50°C;
 4. ozljeda očiju zbog izlaganja sunčevoj svjetlosti (ne tijekom promatranja Sunca);
 5. atmosferski uvjeti koji nisu ekstremne prirode.

Kategorija II. (obuhvaća rizike koji nisu navedeni u kategorijama I. i III.);

Kategorija III. (obuhvaća samo rizike koji mogu izazvati vrlo ozbiljne posljedice poput smrti ili trajnih zdravstvenih posljedica povezano sa sljedećim):

 1. tvarima i smjesama opasnim za zdravlje;
 2. atmosferama u kojima nedostaje kisika;
 3. štetnim biološkim uzročnicima;
 4. ionizirajućim zračenjem;
 5. okolišom s visokim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od barem 100 °C;
 6. okolišom s niskim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od – 50 °C ili niže;
 7. padom s visine;
 8. (h)strujnim udarom i radom pod naponom;
 9. utapanjem;
 10. posjekotinama pri radu s ručnom motornom pilom;
 11. visokotlačnim mlazovima;
 12. prostrijelnim ranama ili ubodima nožem;
 13. štetnom bukom.

  LIFELOCK PROGRAM TEHNIČKIH ZAHTJEVA ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

OZO mora pružati odgovarajuću zaštitu od svih rizika od kojih treba zaštititi.

1.1.   Načela projektiranja

1.1.1.   Ergonomija

OZO mora biti projektiran i proizveden tako da u predvidivim uvjetima uporabe za koju je predviđen korisnik može redovno obavljati rizičnu aktivnost, a da pritom uživa primjerenu zaštitu najveće moguće razine.

1.1.2.   Razine i razredi zaštite

1.1.2.1.   Optimalna razina zaštite

Optimalna razina zaštite koja se mora uzeti u obzir pri projektiranju jest ona iznad koje bi ograničenja zbog nošenja OZO-a sprečavala njegovu učinkovitu uporabu tijekom izlaganja riziku ili redovnog obavljanja aktivnosti.

1.1.2.2.   Razredi zaštite primjerene različitim razinama rizika

Kad su različiti predvidivi uvjeti uporabe takvi da se može odrediti nekoliko razina istog rizika, pri projektiranju OZO-a moraju se uzeti u obzir primjerene vrste zaštite.

1.2.   Neškodljivost OZO-a

1.2.1.   Izostanak svojstvenih rizika i drugih štetnih čimbenika

OZO mora biti projektiran i proizveden tako da ne uzrokuje rizike ili druge štetne čimbenike u predvidivim uvjetima uporabe.

1.2.1.1.   Prikladni sastavni materijali

Materijali od kojih je proizveden OZO, uključujući svaki proizvod njegove moguće razgradnje, ne smije štetno utjecati na zdravlje ili sigurnost korisnika.

1.2.1.2.   Zadovoljavajuće površinsko stanje svih dijelova OZO-a u dodiru s korisnikom

Svaki dio OZO-a dio koji je u dodiru ili može doći u dodir s korisnikom pri nošenju ne smije biti hrapav, imati oštre rubove, izbočine ili slično što bi moglo uzrokovati pretjerano nadraživanje ili ozljede.

1.2.1.3.   Najveća dopuštena smetnja za korisnika

Svaka smetnja koju uzrokuje OZO u odnosu na radnje koje treba izvesti, položaje koje treba zauzeti i osjetilne opažaje mora biti svedena na minimum. Osim toga, uporaba OZO-a ne smije uzrokovati radnje koje bi mogle ugroziti korisnika.

1.3.   Udobnost i učinkovitost

1.3.1.   Prilagodba OZO-a našim korisnicima

OZO mora biti projektiran i proizveden na takav način da olakšava ispravno stavljanje na korisnika i da ostane na mjestu u predvidivom razdoblju uporabe, uzimajući u obzir okolne čimbenike, pokrete koje treba učiniti i položaje koje treba zauzeti. U tu svrhu mora postojati mogućnost optimalne prilagodbe OZO-a korisniku svim prikladnim sredstvima, poput odgovarajućih sustava namještanja i pričvršćivanja ili ponude odgovarajućeg raspona veličina.

1.3.2.   Lakoća i čvrstoća

OZO mora biti što lakši, a da to ne ugrožava njegovu čvrstoću i učinkovitost, mora ispunjavati određene dodatne zahtjeve kako bi osigurao prikladnu zaštitu od rizika za koje je predviđen te OZO mora biti u stanju izdržati učinke okolišnih čimbenika u predvidivim uvjetima uporabe.

1.3.3.   Kompatibilnost različitih tipova OZO-a predviđenih za istodobnu uporabu

Ako isti proizvođač stavlja na tržište nekoliko modela OZO-a različitih tipova kako bi osigurao istodobnu zaštitu susjednih dijelova tijela, oni moraju biti međusobno usklađeni.

1.3.4.   Zaštitna odjeća sa zamjenjivim štitnicima

Zaštitna odjeća sa zamjenjivim štitnicima predstavlja OZO i ocjenjuje se kao kombinacija tijekom postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

 

ZA POVEĆANU SIGURNOST, LIFELOCK JE DODATNO UTVRDIO SLIJEDEĆE ZAHTJEVE ZA:

2.1.   OZO s ugrađenim sustavima namještanja

Ako OZO ima sustave namještanja, ti sustavi moraju biti projektirani i proizvedeni tako da se, nakon namještanja, ne mogu slučajno odvojiti u predvidivim uvjetima uporabe.

2.2.   OZO koji obuhvaća dijelove tijela koji se štite

OZO se mora projektirati i proizvesti na način da se znojenje izazvano uporabom svede na minimum. U suprotnom, on mora biti opremljen na način da apsorbira znoj.

2.3. OZO za lice, oči i dišne putove

Svako ograničavanje korisnikova lica, očiju, vidnog polja ili dišnih putova OZO-om mora se svesti na minimum. Stupanj optičke neutralnosti zaslona takvih tipova OZO-a mora biti usklađen sa stupnjem preciznosti i trajanjem korisnikove aktivnosti. Ako je potrebno, takav OZO mora se tretirati ili biti opskrbljen sredstvima protiv orošavanja. Modeli OZO-a namijenjeni korisnicima kojima je potrebno ispravljanje vida moraju biti uskladivi s nošenjem naočala ili kontaktnih leća.

2.4.   OZO podložan starenju

Ako se zna da starenje može značajno utjecati na učinkovitost koja proizlazi iz projekta novog OZO-a, na svakom primjerku OZO-a stavljenom na tržište i na njegovu ambalažu moraju biti neizbrisivo i nedvosmisleno upisani mjesec i godina proizvodnje i/ili, ako je moguće, mjesec i godina zastarijevanja.

Ako proizvođač ne može dati jamstvo s obzirom na korisni vijek OZO-a, njegove upute moraju sadržavati sve potrebne informacije koje kupcu ili korisniku omogućuju utvrđivanje razumnog mjeseca i godine zastarijevanja, uzimajući u obzir razinu kvalitete modela i stvarne uvjete skladištenja, uporabe, čišćenja, servisiranja ili održavanja.

Ako postoji vjerojatnost da će povremeni postupak čišćenja koji je preporučio proizvođač značajno i brzo negativno utjecati na radna svojstva OZO-a, proizvođač mora, ako je moguće, na svaki primjerak OZO-a stavljen na tržište, staviti oznaku o tome, navodeći maksimalni broj dopuštenih operacija čišćenja prije potrebe za pregledom ili odbacivanjem OZO-a. Ako takva oznaka nije stavljena, proizvođač je dužan te informacije dati u uputama.

2.5.   OZO koji može biti zahvaćen prilikom uporabe

Kada predvidivi uvjeti uporabe posebno obuhvaćaju opasnost da OZO bude zahvaćen pokretnim predmetom i tako ugrozi korisnika, OZO se mora projektirati i proizvesti na takav način da će se sastavni dio slomiti ili odvojiti čime se otklanja opasnost.

2.6.   OZO za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

OZO predviđen za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama mora biti projektiran i proizveden tako da ne može biti izvor strujnog, elektrostatičkog ili udarom induciranog luka ili iskre koji bi mogli izazvati zapaljenje eksplozivne mješavine.

2.7.   OZO predviđen za hitnu intervenciju ili brzo stavljanje ili skidanje

Ti tipovi OZO-a moraju biti projektirani i proizvedeni na takav način da vrijeme potrebno za stavljanje ili skidanje opreme svedu na minimum. Kad OZO ima sustave za pričvršćivanje koji omogućuju pravilno nošenje ili skidanje OZO-a, rukovanje takvim sustavima mora biti brzo i lako.

2.8.   OZO za intervenciju u vrlo opasnim situacijama

Upute koje proizvođač dostavlja s OZO-om za intervenciju u vrlo opasnim situacijama posebno mora obuhvaćati podatke namijenjene stručnim, obučenim osobama kvalificiranim da ih protumače i osiguraju da ih korisnik primijeni. U uputama se mora i opisati postupak koji se mora prihvatiti kako bi se provjerilo je li OZO ispravno namješten i u funkciji kad ga korisnik nosi.

Ako OZO ima ugrađen alarmni uređaj koji se aktivira kad nema uobičajene razine zaštite, on mora biti projektiran i smješten tako da je zamjetljiv korisniku u predvidivim uvjetima uporabe.

2.9.   OZO s ugrađenim komponentama koje korisnik može namjestiti ili skinuti

Kada OZO ima ugrađene komponente koje korisnik može pričvrstiti, namjestiti ili skinuti radi zamjene, takve komponente moraju biti projektirane i proizvedene tako da se lako pričvršćuju, namještaju i skidaju bez alata.

2.10.   OZO za spajanje na vanjsku dopunsku opremu

Ako OZO ima sustav koji dopušta njegovo spajanje na drugu, dopunsku opremu, mehanizam pričvršćivanja mora biti projektiran i proizveden na takav način da omogućuje montažu samo na odgovarajuću opremu.

2.11.   OZO s ugrađenim sustavom strujanja tekućine

Ako OZO ima ugrađen sustav strujanja tekućine, on se mora izabrati ili projektirati i ugraditi na takav način da dopušta odgovarajuće obnavljanje tekućine u blizini cijelog dijela tijela koji se štiti, bez obzira na korisnikove radnje, položaje ili pokrete u predvidivim uvjetima uporabe.

2.12.   OZO s jednom ili više identifikacijskih oznaka ili znakova što se izravno ili neizravno odnose na zdravlje i sigurnost

Ako OZO ima jednu ili više identifikacijskih oznaka ili znakova što se izravno ili neizravno odnose na zdravlje i sigurnost, te identifikacijske oznake ili znakovi moraju po mogućnosti imati oblik usklađenih piktograma ili ideograma. Moraju biti savršeno vidljivi i čitljivi tijekom predvidivog korisnog vijeka OZO-a. Usto, te oznake moraju biti potpune, točne i razumljive kako bi se spriječilo svako pogrešno tumačenje, posebno ako sadržavaju riječi ili rečenice, koje moraju biti napisane na jeziku koji potrošači i drugi krajnji korisnici mogu lako razumjeti, kako to određuje država članica u kojoj se OZO stavlja na raspolaganje na tržištu. Ako OZO ne omogućuje pričvršćivanje cijele potrebne oznake ili njezinog dijela jer je premalen, odgovarajuće se obavijesti moraju navesti na ambalaži i u proizvođačevim uputama.

2.13.   OZO koji vidljivo upozorava na korisnikovu nazočnost

OZO predviđen za predvidive uvjete uporabe u kojima se mora vidljivo i pojedinačno upozoravati na korisnikovu nazočnost, mora imati jedno (ili više) promišljeno smješteno sredstvo ili uređaj za odašiljanje izravnog ili reflektiranog vidljivog zračenja primjerene svjetlosne jakosti i fotometrijskih i kolorimetrijskih svojstava.

2.14.   OZO za zaštitu od više rizika

OZO predviđen za zaštitu korisnika od nekoliko potencijalno istodobnih rizika mora biti projektiran i proizveden na takav način da posebno ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve svojstvene pojedinom od tih rizika.

 

    DODATNI ZAHTJEVI KARAKTERISTIČNI ODREĐENIM RIZICIMA

3.1.   Zaštita od mehaničkog udara

3.1.1.   Udar prouzročen padajućim ili izbačenim predmetima i sudarima dijelova tijela s preprekom

OZO predviđen za zaštitu od te vrste rizika mora u dovoljnoj mjeri apsorbirati udar kako bi spriječio ozljedu posebno zbog gnječenja zaštićenog dijela ili prodiranja u njega i to najmanje do razine udarne energije iznad koje bi prekomjerne dimenzije ili masa apsorpcijskog sredstva spriječila učinkovitu uporabu OZO-a u predvidivom razdoblju nošenja.

3.1.2.   Padovi

3.1.2.1.   Sprečavanje pada zbog klizanja

Vanjski potplati zaštitne obuće predviđene za sprečavanje sklizanja moraju biti projektirani, proizvedeni i opremljeni dodatnim sredstvima tako da osiguravaju odgovarajuće prianjanje trenjem, uzimajući u obzir prirodu ili stanje površine.

3.1.2.2.   Sprečavanje padova s visine

OZO predviđen za sprečavanje padova s visine ili njihovih učinaka mora uključivati sigurnosni pojas za tijelo i sustav pričvršćivanja koji se može spojiti na pouzdano vanjsko sidrište. Mora biti projektiran i proizveden tako da u predvidivim uvjetima uporabe korisnikov okomiti pad bude sveden na minimum kako bi se spriječio sudar s preprekama, a sila kočenja ne dosegne graničnu vrijednost kod koje se može očekivati tjelesna ozljeda ili otvaranje ili lom neke komponente OZO-a što bi moglo prouzročiti korisnikov pad. Takav OZO mora također osigurati da se korisnika nakon kočenja zadrži u ispravnom položaju u kojem, ako je potrebno, može čekati pomoć.

LifeLock zahtijeva da se u uputama proizvođača moraju posebno navesti sve bitne obavijesti koje se odnose na:

 1. svojstva koja se zahtijevaju od pouzdanog vanjskog sidrišta i nužni najmanji slobodni prostor ispod korisnika;
 2. ispravan način stavljanja sigurnosnog pojasa za tijelo i spajanja sustava za pričvršćivanje na pouzdano vanjsko sidrište.

3.1.3.   Mehaničke vibracije

OZO projektiran za sprečavanje učinaka mehaničkih vibracija mora biti sposoban osigurati odgovarajuće smanjenje štetnih komponenata vibracija za dio tijela izložen riziku.

3.2.   Zaštita od statičkog tlačenja dijela tijela

OZO projektiran za zaštitu dijela tijela od statičkog tlačnog naprezanja mora biti sposoban dovoljno smanjiti njegove učinke kako bi spriječio ozbiljnu ozljedu ili kronične bolesti.

3.3.   Zaštita od mehaničkih ozljeda

Materijali od kojih je izrađen OZO i druge komponente predviđene za zaštitu cijelog tijela ili njegovog dijela od površinskih ozljeda poput ogrebotina, uboda, posjekotina ili ugriza moraju biti izabrani ili projektirani i ugrađeni tako da osiguraju da ti tipovi OZO-a pružaju dovoljan otpor na struganje, probadanje ili duboko zasijecanje (vidjeti i točku 3.1.) u predvidivim okolnostima uporabe.

3.4.   Zaštita u tekućinama

3.4.1.   Sprečavanje utapanja

OZO projektiran za sprečavanje utapanja mora biti u stanju što je brže moguće, bez opasnosti za zdravlje, vratiti na površinu korisnika koji može biti iscrpljen ili bez svijesti nakon pada u tekući medij te korisnika održavati na površini u položaju koji omogućuje disanje dok čeka pomoć. OZO može imati potpunu ili djelomičnu sposobnost plutanja ili se može napuhati usno odnosno može biti na napuhavanje plinom, ručno ili automatski.

U predvidivim uvjetima uporabe:

 1. ne dovodeći u pitanje njegovo zadovoljavajuće djelovanje, OZO mora biti sposoban izdržati učinke sudara s tekućim medijem i okolišnim čimbenicima svojstvenima tom mediju;
 2. OZO na napuhavanje mora se moći napuhati brzo i potpuno.

Kad određeni predvidivi uvjeti to zahtijevaju, određeni tipovi OZO-a moraju zadovoljiti i jedan od sljedećih zahtjeva ili više njih:

 1. moraju imati sve uređaje za napuhavanje iz drugog podstavka i/ili svjetlosni ili zvučni uređaj za signalizaciju;
 2. moraju imati uređaj za kvačenje i pričvršćivanje tijela tako da se korisnika može izvući iz tekućeg medija;
 3. moraju biti prikladni za produljenu uporabu tijekom cijelog razdoblja aktivnosti u kojem je korisnik, možda i odjeven, izložen riziku od pada u tekući medij ili mora korisnika uroniti u njega.

3.4.2.   Plutajuća pomagala

Odjeća koja je namijenjena za osiguravanje učinkovitog stupnja plutanja, ovisno o predvidivoj uporabi, mora biti sigurna pri nošenju i davati mogućnost plutanja u tekućem mediju. U predvidivim uvjetima uporabe taj OZO ne smije ograničavati korisnikovo slobodno kretanje, nego mu mora posebno omogućiti da pliva ili poduzme radnju radi izbjegavanja opasnosti ili spašavanja drugih osoba.

3.5.   Zaštita od štetnog djelovanja buke

OZO predviđen za zaštitu od štetnog djelovanja buke mora je biti u stanju prigušiti tako da izlaganje korisnika ne prelazi granične vrijednosti utvrđene Direktivom 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (za detalje kontaktirajte LifeLock). Svaki dio OZO-a mora imati oznaku koja naznačuje razinu prigušivanja buke koju pruža OZO, a ako to nije moguće, oznaka se mora pričvrstiti na ambalažu.

3.6.   Zaštita od topline i/ili vatre

OZO projektiran za zaštitu cijelog tijela ili njegova dijela od djelovanja topline i/ili vatre mora imati sposobnost toplinske izolacije i mehaničku čvrstoću primjerenu predvidivim uvjetima uporabe.

3.6.1.   Sastavni materijali i ostale komponente OZO-a

Sastavni materijali i ostale komponente predviđene za zaštitu od radijacijske i konvekcijske topline moraju imati odgovarajući koeficijent prijenosa upadnog toplinskog toka i moraju biti dovoljno nezapaljivi kako bi se u predvidivim uvjetima uporabe isključio svaki rizik od spontanog zapaljenja. Kada vanjska površina tih materijala i komponenata mora biti reflektivna, njezina sposobnost refleksije mora odgovarati intenzitetu toplinskog toka zbog zračenja u infracrvenom području.

Materijali i ostale komponente opreme, koji su namijenjeni kratkotrajnoj uporabi u okružjima visoke temperature, i OZO-a, koje mogu poprskati vrući proizvodi poput otopljenog materijala, moraju usto imati dovoljan toplinski kapacitet da zadrže većinu primljene topline dok korisnik ne napusti opasno područje i skine OZO. Materijali i ostale komponente OZO-a koje mogu poprskati vrući proizvodi moraju usto imati dostatnu sposobnost apsorpcije mehaničkog udara (vidjeti točku 3.1.). Materijali i ostale komponente OZO-a koji slučajno mogu doći u dodir s plamenom i oni koji se rabe u proizvodnji industrijske ili vatrogasne opreme moraju usto do određenog stupnja biti nezapaljivi i pružati toplinsku zaštitu ili zaštitu od topline razvijene iz električnog luka, koji odgovara razredu rizika povezanog s predvidivim uvjetima uporabe. Kad su izloženi plamenu, ne smiju se topiti ni doprinijeti širenju plamena.

3.6.2.   Potpuni OZO spreman za uporabu

U predvidivim uvjetima uporabe:

 1. količina topline koju OZO prenosi korisniku mora biti dovoljno mala kako bi spriječila da, tijekom nošenja, toplina akumulirana u ugroženom dijelu tijela nipošto ne dosegne prag boli ili prag ugrožavanja zdravlja;
 2. OZO mora, ako je potrebno, spriječiti prodiranje tekućine ili vodene pare, a dodir njegove zaštitne obloge i korisnika ne smije izazvati opekline. Ako OZO ima ugrađene rashladne uređaje za apsorpciju neželjene topline isparavanjem tekućine ili sublimacijom krutine, takvi uređaji moraju biti projektirani tako da se oslobođene hlapljive tvari ispuštaju izvan vanjske zaštitne obloge, a ne prema korisniku. Ako OZO ima uređaj za disanje, taj uređaj u predvidivim uvjetima uporabe mora primjereno ispuniti dodijeljenu mu zaštitnu funkciju.

Proizvođačeve upute priložene OZO-u predviđenom za kratkotrajnu uporabu u okružjima visoke temperature posebno moraju dati sve bitne podatke za određivanje najvećega dopuštenog korisnikova izlaganja toplini koju prenosi oprema kad se rabi u skladu s predviđenom svrhom.

3.7.   Zaštita od hladnoće

OZO projektiran za zaštitu cijelog tijela ili njegova dijela od djelovanja hladnoće mora imati sposobnost toplinske izolacije i mehaničku čvrstoću primjerenu predvidivim uvjetima uporabe za koju je predviđen.

3.7.1.   Sastavni materijali i ostale komponente OZO-a

Sastavni materijali i ostale komponente prikladne za zaštitu od hladnoće moraju imati toliko nizak koeficijent prijenosa upadnog toplinskog toka koliko zahtijevaju predvidivi uvjeti uporabe. Savitljivi materijali i ostale komponente OZO-a predviđene za uporabu u okružju niske temperature moraju zadržati stupanj savitljivosti koji se zahtjeva za potrebne kretnje i položaje. Materijali i ostale komponente OZO-a koje mogu poprskati hladni proizvodi moraju usto imati dostatnu sposobnost apsorpcije mehaničkog udara (vidjeti točku 3.1.).

3.7.2.   Potpuni OZO spreman za uporabu

U predvidivim uvjetima uporabe, važe sljedeći zahtjevi:

 1. tok koji OZO prenosi korisniku mora biti dovoljno malen da spriječi da akumulirana hladnoća tijekom nošenja na bilo kojem dijelu tijela koji se štiti, uključujući vrhove prstiju na rukama ili nogama, nikako ne dosegne prag boli ili ugrožavanja zdravlja;
 2. OZO mora, koliko je god moguće, spriječiti prodiranje tekućina poput kišnice i ne smije uzrokovati ozljede uslijed dodira hladne zaštitne obloge i korisnika.

Ako OZO ima uređaj za disanje, taj uređaj u predvidivim uvjetima uporabe mora primjereno ispuniti dodijeljenu mu zaštitnu funkciju.

Proizvođačeve upute priložene OZO-u predviđenom za kratkotrajnu uporabu u okružjima niske temperature moraju dati sve bitne podatke koji se odnose na najveće dopušteno korisnikovo izlaganje toplini koju prenosi oprema.

3.8.   Zaštita od strujnog udara

3.8.1.   Izolacijska oprema

OZO projektiran za zaštitu cijelog tijela ili njegova dijela od djelovanja električne struje mora biti dovoljno izoliran od napona kojima će korisnik vjerojatno biti izložen u najnepovoljnijim predvidivim uvjetima. U tu se svrhu sastavni materijali i ostale komponente tih tipova OZO-a moraju izabrati ili projektirati i ugraditi tako da osiguravaju da struja propuštanja mjerena kroz zaštitnu oblogu u ispitnim uvjetima pri naponima koji odgovaraju onima koji se mogu susresti na licu mjesta bude svedena na minimum i, u svakom slučaju, ispod najveće uobičajene dopuštene vrijednosti koja odgovara prihvatljivoj graničnoj vrijednosti.

Tipovi OZO-a predviđeni isključivo za uporabu tijekom rada ili aktivnosti na električnim instalacijama koje jesu ili mogu biti pod naponom moraju, zajedno sa svojom ambalažom, imati oznake na kojima se navodi njihov razred zaštite ili odgovarajući radni napon, njihov serijski broj i datum proizvodnje. Također, izvan zaštitne obloge takvog OZO-a mora biti osiguran prostor za naknadno upisivanje datuma stavljanja u uporabu i datuma periodičnih testova ili pregleda koji se moraju obaviti. U proizvođačevim se uputama mora posebno navesti uporaba za koju su ti tipovi OZO-a isključivo predviđeni te priroda i učestalost dielektričnih ispitivanja kojima se moraju podvrgnuti tijekom korisnog vijeka.

3.8.2.   Vodljiva oprema

Vodljivi OZO predviđen za rad pod velikim naponima mora biti projektiran i proizveden na takav način da se osigura nepostojanje razlike potencijala između korisnika i instalacija na kojima radi.

3.9.   Zaštita od zračenja

3.9.1.   Neionizirajuće zračenje

OZO projektiran za sprečavanje akutnog ili kroničnog oštećenja oka zbog izvora neionizirajućeg zračenja mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati većinu energije izračene na štetnim valnim duljinama, a da pritom neopravdano ne utječe na prijenos neškodljivog dijela vidljivog spektra, opažanje kontrasta i sposobnost razlikovanja boja kad se to zahtijeva u predvidivim uvjetima uporabe. U tu svrhu, oprema za zaštitu očiju mora biti projektirana i proizvedena tako da za svaku štetnu valnu duljinu ima spektralni faktor prijenosa takav da se gustoća energije svjetlosnog zračenja koja može doprijeti do korisnikova oka kroz filtar svede na minimum i nipošto ne premaši najveću dopuštenu vrijednost izlaganja. OZO projektiran za zaštitu kože od neionizirajućeg zračenja mora biti u stanju apsorbirati ili reflektirati većinu energije izračene na štetnim valnim duljinama. Povrh toga, svojstva naočala ne smiju oslabjeti ili nestati zbog djelovanja zračenja u predvidivim uvjetima uporabe i svi primjerci na tržištu moraju imati brojčani zaštitni faktor koji odgovara krivulji spektralne raspodjele njihova prijenosnog faktora.

Naočale pogodne za izvore zračenja istog tipa moraju se razvrstati po rastućem redu njihovih zaštitnih faktora, a u proizvođačevim uputama mora se posebno naznačiti kako izabrati prikladni OZO uzimajući u obzir bitne uvjete uporabe poput udaljenosti od izvora i spektralne raspodjele energije izračene na toj udaljenosti. Proizvođač je dužan na svim primjercima opreme za zaštitu očiju s filtrom staviti odgovarajući broj zaštitnog faktora.

3.9.2.   Ionizirajuće zračenje

3.9.2.1.   Zaštita od vanjskog radioaktivnog onečišćenja

Sastavni materijali i ostale komponente OZO-a projektirani za zaštitu cijelog tijela ili njegova dijela od radioaktivne prašine, plinova, tekućina ili njihovih mješavina moraju se izabrati ili projektirati i ugraditi na takav način da osiguraju da ta oprema učinkovito sprečava prodor onečišćenja u predvidivim uvjetima uporabe. Ovisno o prirodi ili stanju tih onečišćivača, potrebna se nepropusnost može osigurati nepropusnošću zaštitne obloge i/ili bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvima, poput sustava prozračivanja i predtlačenja projektiranih da sprečavaju povratno raspršivanje tih onečišćivača. Dekontaminacijske mjere kojima se podvrgava OZO ne smiju štetiti njegovoj mogućoj ponovnoj uporabi tijekom predvidivoga korisnog vijeka za te tipove opreme.

3.9.2.2.   Zaštita od vanjskog zračenja

OZO predviđen za potpunu zaštitu korisnika od vanjskog zračenja ili, ako to nije slučaj, za njegovo odgovarajuće ublažavanje mora biti projektiran tako da djeluje samo protiv slabog elektronskog (npr. beta) ili slabog fotonskog (npr. RTG, gama) zračenja. Sastavni materijali i ostale komponente takvih tipova OZO-a moraju se izabrati ili projektirati i ugraditi tako da osiguraju stupanj zaštite korisnika potreban u predvidivim uvjetima uporabe, a da ne produlje vrijeme izlaganja zbog ometanja korisnikovih kretnji, položaja ili kretanja (vidjeti točku1.3.2.). OZO mora imati oznaku tipa i odgovarajuće debljine sastavnih materijala prikladnih za predvidive uvjete uporabe.

3.10.   Zaštita od tvari i smjesa opasnih za zdravlje te od štetnih bioloških uzročnika

3.10.1.   Zaštita dišnih putova

OZO predviđen za zaštitu dišnog sustava mora omogućavati opskrbu korisnika zrakom koji se može udisati kad je on izložen onečišćenoj atmosferi i/ili atmosferi s neodgovarajućom koncentracijom kisika. Zrak za disanje koji se OZO-om dovodi korisniku mora se dobivati odgovarajućim sredstvima, primjerice filtracijom onečišćenog zraka kroz OZO ili opskrbom iz vanjskoga izvora koji nije onečišćen. Sastavni materijali i ostale komponente tih tipova OZO-a moraju se izabrati ili projektirati i ugraditi tako da korisniku osiguraju odgovarajuće disanje i respiratorne higijenske uvjete tijekom nošenja u predvidivim uvjetima uporabe. Nepropusnost dijela na licu i pad pritiska pri udisanju i, u slučaju uređaja za filtriranje, sposobnost pročišćavanja moraju biti takvi da prodiranje onečišćivača iz onečišćene atmosfere održavaju na razini koja je dovoljno mala da ne naškodi zdravlju i higijeni korisnika. Na OZO-u moraju biti navedene pojedinosti o posebnim obilježjima opreme koje će, zajedno s uputama za uporabu, omogućiti osposobljenom i kvalificiranom korisniku da ispravno rabi OZO. Usto, u slučaju uređaja za filtriranje, u proizvođačevim se uputama mora navesti krajnji rok za pohranu novih filtara u originalnoj ambalaži.

3.10.2.   Zaštita od dodira s kožom i očima

OZO predviđen za sprečavanje površinskog dodira cijelog tijela ili njegova dijela s tvarima i smjesama opasnima za zdravlje ili sa štetnim biološkim uzročnicima mora u predvidivim uvjetima uporabe za koju je predviđen biti sposoban spriječiti prodiranje ili širenje takvih tvari, smjesa i agensa kroz zaštitnu oblogu. U tu svrhu, sastavni materijali i ostale komponente tih tipova OZO-a moraju biti izabrani ili projektirani i ugrađeni tako da u najvećoj mogućoj mjeri osiguraju potpunu nepropusnost, što će, tamo gdje je potrebno, omogućiti produljenu dnevnu uporabu ili, ako to nije slučaj, ograničenu nepropusnost koja nameće ograničenje razdoblja nošenja.

Kad zbog svoje prirode i predvidivih uvjeta u kojima se rabe, određene tvari i smjese opasne za zdravlje ili štetni biološki uzročnici imaju veliku snagu prodiranja koja ograničuje trajanje zaštite koju pruža OZO o kojem je riječ, mora ga se podvrgnuti normiranim ispitivanjima kako bi ga se razvrstalo prema učinkovitosti. OZO koji se smatra sukladnim s ispitnim specifikacijama mora imati oznaku na kojoj se posebno navode nazivi ili, u nedostatku naziva, kodovi tvari uporabljenih u ispitivanjima i odgovarajuće standardno razdoblje zaštite. Upute proizvođača moraju posebno sadržavati i objašnjenje kodova (ako je potrebno), detaljan opis standardnih ispitivanja i sve odgovarajuće informacije za utvrđivanje najvećeg dopuštenog razdoblja nošenja u različitim predvidivim uvjetima uporabe.

3.11.   Ronilačka oprema

Oprema za disanje mora omogućiti opskrbu korisnika plinovitom smjesom koja se može udisati u predvidivim uvjetima uporabe i posebno uzimajući u obzir najveću dubinu uranjanja. Kad predvidivi uvjeti uporabe to zahtijevaju, ronilačka oprema mora se sastojati od:

 1. odijela koje štiti korisnika od hladnoće (vidjeti točku 3.7.) i/ili pritiska kao posljedice dubine uranjanja (vidjeti točku 3.2.);
 2. alarmnog uređaja projektiranog za pravodobno upozoravanje korisnika na skori prestanak opskrbe plinovitom smjesom koja se može udisati (vidjeti točku 2.8.);
 3. uređaja za spašavanje koji omogućava korisniku povratak na površinu (vidjeti točku 3.4.1.).