Zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita zdravlja, održivi razvoj-program

Zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita zdravlja, održivi razvoj-program

Zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita zdravlja, održivi razvoj-Plan i program poslovnog savjetovanja

LifeLock d.o.o. konzalting usluge

Zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita zdravlja, održivi razvoj-Plan i program poslovnog savjetovanja:

 • HSE Management System – implementacija i nadogradnja
 • Due Diligence projekti (projekti procjene vrijednosti tvrtke)
 • ISO Standardi – ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001, SCC*, SCC**, SCP, SCCP, TQM, QMS, HACCP
 • Izrada projektne dokumentacije za EU fondove i za bespovratna sredstva Europske Unije
 • Projektiranje dokumentacije, Procjene utjecaja na okoliš, Studije izvedivosti projekata u zaštiti okoliša
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obaveza procijene utjecaja na okoliš
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća
 • Izrada procijene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Praćenje stanja okoliša
 • Zastupanje na sudovima i rješavanje sporova s inspekcijama Zaštite na radu, Zaštite okoliša, Zaštite zdravlja.

Analiza podataka

Održivi razvoj

 • komunikacija s kupcima i kampanje
 • suradnja s lokalnim proizvođačima
 • Sustav upravljanja energijom sukladno HRN EN ISO 50001
 • Projekti Green office i Green production
 • Projekti za ostvarenje ušteda vode i energije

Zaštita okoliša

 • Održivo gospodarenje otpadom
  • Planiranje, praćenje i izvještavanje
  • Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje
 • Sanacije onečišćenih zemljišta i podzemnih voda
 • Projektiranje dokumentacije, Procjene utjecaja na okoliš, Studije izvedivosti projekata u zaštiti okoliša
 • Nadzor provođenja i vođenje projekata zaštite okoliša i dr.
 • Ispitivanja prema zahtjevima Zakona RH:
 • Ispitivanje nepropusnosti rashladnih sustava
 • Ispitivanja svojstava otpada sukladno „Zakonu o održivom gospodarenju otpadom“

Zaštita na radu

 • HSE Revizije i Interni Auditi
 • Istrage i izvješćivanje nezgoda (Root Cause Analysis)
 • Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)
 • Izrada dokumentacije:
  • PROCJENE RIZIKA prema metodi propisanoj PRILOGOM I. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 NN 71/14, 118/14, 154/14)
  • PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA i osposobljavanja odgovornih osoba za provođenje evakuacije i spašavanja prema čl. 55 Zakona o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
  • PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA, PLANOVE ZAŠTITE OD POŽARA i PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA na osnovi članka 20. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 92/10.), Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N., br. 51/12.), Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94., 110/05. i 28/10.), Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.).
  • Priprema za certifikaciju i usklađenost OHSAS 18001 i dr.)
  • Sigurnosno-tehnički listovi (STL, MSDS)
 • Ispitivanja:
  • ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
  • ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (čl. 38., st. 2. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.), a prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) obveza mjerenja svake 4 godine.)
  • PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA (prema Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i Zakona o normizaciji (N.N., br. 80/13.)
  • ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (Na osnovi članka 40. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnog sustava zaštite od požara (N.N., br. 44/12.), a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.)
  • ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.) plinskih instalacija radnih prostora, obrta i male privrede i plinskih instalacija industrijskih i mjerno-regulacijskih postrojenja te plinskih kotlovnica.
 • Osposobljavanja djelatnika:
  • RAD NA SIGURAN NAČIN,
  • STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE,
  • OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽAJE PRVE POMOĆI,
  • OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD S POSUDAMA PO TLAKOM

Zaštita zdravlja zaposlenika i kupaca i HACCP

 • Upravljanje ozljedama na radu i profesionalnim bolestima
 • Osposobljavanje zaposlenika
 • Planiranje i vođenje sustava HACCP
 • Promocija zdravlja zaposlenika i kupaca
 • DDD usluge

Trgovina HSE proizvoda

 • Osobna zaštitna i radna oprema i odjeća i obuća za djelatnike
 • Vatrogasni aparati i servis vatrogasnih aparata
 • Upijači i čistači ulja, naftnih derivata i kemikalija
 • LED rasvjetacestovna, vanjska i unutarnja
 • Igrališta za relaksaciju odraslih i djece
 • Praone kućnih ljubimaca
 • Podne podloge protiv klizanja
 • Proizvodi prema zahtjevima HACCP-a
 • Znakovi sigurnosti, upozorenja, informacija
 • Profesionalni program dezinsekcijskih UV lampi i dr.
 • Spremnici i kontejneri za separativno odlaganje otpada
 • Madraci i jastuci anatomski i ergonomski
 • Anatomski ulošci za obuću i ortoze
 • ostalo

Za detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate na e-mail: info@lifelock.hr ili na tel: +385-91-161-85-06

 

*SD&HSE (engl. Sustanable Development & Health, Safety, Environmental) – Održivi razvoj i Zaštita zdravlja, Zaštita na radu, Zaštita okoliša