Obrasci i očevidnici – ZAŠTITA ZRAKA

Obrasci iz područja zaštite zraka

1. Obrasci REGVOC i EHOS

Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 117/12) propisuju se granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i dopušteno prekoračenje graničnih vrijednosti emisija za određeno razdoblje. Nepokretni izvori su: točkasti (kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste: postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično) i difuzni (kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka: uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta).

Postrojenja u kojima se obavljaju aktivnosti u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve koje bi mogle utjecati na emisije, operater postrojenja, mora prijaviti u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. Prijava za upis u Registar podnosi se na obrascu REGVOC.

Operateri postrojenja koji su u obvezi izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva koje dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu dostavljaju ga na obrascu EHOS.

 

2. Obrasci za izdavanje Okolišne dozvole

  • Obrazac stručne podloge zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole s uputama za primjenu
  • Prilog IV – Obrazac stručne podloge zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole s uputama za primjenu
  • Prilog V – Obrazac za davanje mišljenja i ocjene, kao i zahtjeva za dopunom, za tijela i osobe prema posebnim propisima
  • Prilog VI – Obrazac o planiranoj promjeni u radu postrojenja
  • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi s obrascem zahtjeva
  • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva

Za poslovno savjetovanje u svezi obveza, , vođenja dokumentacije u području zaštite zraka, popunjavanja REGVOC, EHOS obrazaca i obrazaca za izdavanje Okolišne dozvole te tumačenje obvezujućih pravila i ostalih zakonskih zahtjeva i svih dodatnih informacija, molimo da rezervirate termin putem emaila: info@lifelock.hr

Za hitnu intervenciju molimo na broj telefona: +385-91-161-8506